Õppejuht viibib puhkusel 08.07.-02.08.2024

Tervishoiutöötaja viibib puhkusel 01.07.-29.07.2024

 

Lasteaed töötab alates 1985. aastast. Asutus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

Käesoleval ajal tegutseb lasteaias 10 rühma, ühes rühmaruumis on sisustatud spordisaal. Kaks sõimerühma, kaks tasandusrühma, kuus lasteaiarühma, nendest neli on osalist keelekümblusrühma.

Lapsi käib lasteaias liigi 145. Lasteaiarühmade õppekeeel on eesti (lasteaiarühmad ja tasandusrühmad) ja vene keel (sõimerühmad).


Rühma meeskonda moodustavad õpetajad, abiõpetajad, õpetaja abid, lapsehoidjad. Lastega tegelevad ka muusika- ja liikumisõpetaja, robootika õpetaja ning logopeed.

Lasteaed töötab tööpäeviti 7.00–18.30.


Lasteaias arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused tema igakülgseks arenguks.

Lasteaed kuulub alates 2011. aasta juunist Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Lasteaia eripäraks on terviseedenduse alane tegevus, robootikaõpe, õuesõpe ja osalemine projektides sh. rahvusvahelistes.

2020. aastal teenis lasteaed oma keskkonnaharidustegevuse eest Rohelise lipu.

Lasteaia koostööpartnerid on: JK Noova, TROLL teater, Tuuleveski teater, Jalgpallikool Phoenix, Kirde Foto OÜ, Aleksandr Kurnosov Photo.